WINJOY - Accueil (en travaux mais toujours accessible)
Appareils et pièces de Joet BERNARD de Win3x.org
Mes documents pour Win3x.org (inactif pour le moment)

Couleurs :
000000 (noir)
0000AA (bleu)
00AA00 (vert)
00AAAA (cyan)
AA0000 (rouge)
AA00AA (magenta)
AA5500 (brun)
AAAAAA (gris clair)
555555 (gris foncé)
5555FF (bleu brillant)
55FF55 (vert brillant)
55FFFF (cyan brillant)
FF5555 (rouge brillant)
FF55FF (magenta brillant)
FFFF55 (jaune)
FFFFFF (blanc)